ป.ป.ส.ยกย่อง เมโทรบัส เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ให้ความสำคัญกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีขั้นตอนที่ถูกต้อง และเต็มรูปแบบ

      นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดอยู่ใกล้ตัวมาก ทางภาครัฐต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการกับคนกลุ่มมากเรื่องของรถประจำทาง ซึ่งมีความจำเป็นที่ผู้ขับรถจะต้องไม่เสพยาเสพติด ซึ่งตรงนี้มีประโยชน์มาก ดีใจที่เห็น บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดมีนโยบายปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนที่ถูกต้อง ทำให้พนักงานในบริษัทฯ ได้รับรู้ รับทราบพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ทาง ป.ป.ส.เองพยายามขยายผลให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และพรีเมียร์ เมโทรบัส ถือเป็นภาคเอกชนด้านระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมโครงการกับ ป.ป.ส.อย่างเต็มรูปแบบ

ปปส.มอบเกียรติบัตรพรีเมียร์ เมโทรบัสร่วมมือปราบยา

      ด้าน นายวิวัฒน์ อำพรผล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ประกอบกิจการด้านระบบขนส่งมวลชนที่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ดังนั้นนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงเป็นหัวใจของบริษัทฯ ในการที่จะดูแลและกำกับให้กัปตันเมโทรบัสทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องของข้อห้ามที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นอันตรายต่อตนเอง และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร.

อ้างอิง : ไทยรัฐออนไลน์