Google Chat การโทรศัพท์ผ่าน Gmail

       Google ได้เพิ่มศักยภาพในการสื่อสารของ Gmail ด้านการสนทนาได้ด้วยเสียงโดยผ่านทาง Google Chat โดยความสามารถดังกล่าว ที่ Gmail จะให้บริการ คือผู้ใช้งานของ Gmail จะได้ใช้โทรศัพท์จากหน้าต่าง Google Chat (เข้าไปที่หน้า Inbox...

Read More